Karta Klienta

 

 

REGULAMIN KARTY KLIENTA

 

Karta Klienta jest to program lojalnościowy, który umożliwia jego uczestnikom otrzymywanie zniżek na zakupy we wskazanych w niniejszym Regulaminie lokalach gastronomicznych, zbieranie punktów i ich wymianę na nagrody, jak również zasilanie przez uczestników swojego Indywidualnego Konta środkami pieniężnymi i ich wykorzystywanie w celu płatności za produkty nabyte w lokalach gastronomicznych określonych w niniejszym Regulaminie, w zamian za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Osoby, które nie chcą wyrażać zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą swobodnie, wedle własnego uznania korzystać z usług oraz innych akcji promocyjnych dostępnych w lokalach gastronomicznych prowadzonych przez Organizatorów. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę do działania Organizatorów oraz określa prawa i obowiązki uczestników programu lojalnościowego.

 

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostaną poniższe sformułowania pisane z wielkiej litery należy przez nie rozumieć:

 1. Program – program lojalnościowy dla Klientów pod nazwą „Karta Klienta” organizowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem;

 2. Organizator/Sprzedawca - Piotr Niemiec ALASKA, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6781462855) oraz Ewa Niemiec Olimp, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6791135543);

 3. Partner – restauracja partnerska prowadzona pod marką Olimp, z którą Organizator Piotr Niemiec ALASKA, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6781462855) zawarł odrębną umowę franczyzową;

 4. Karta Klienta – posiadająca unikatowy numer, karta wydawana Klientowi podczas zapisywania się do Programu;

 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;;

 6. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce;

 7. Uczestnik Programu – Klient będący Konsumentem, który na zasadach określonych Regulaminem przystąpił do Programu;

 8. Indywidualne Konto – konto Uczestnika Programu, w którym gromadzone są dane Uczestnika Programu oraz informacje o środkach pieniężnych przypisanych do Karty Klienta, posiadanych przez Uczestnika Programu zniżkach oraz zgromadzonych Punktach;

 9. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikowi Programu w ramach Programu, umożliwiające przyznanie nagrody na warunkach określonych w Regulaminie. Punkty przyznawana są tytułem zawieranych pomiędzy Uczestnikiem Programu, a którymkolwiek ze Sprzedawców lub Partnerów umów sprzedaży na warunkach określonych w Regulaminie;

 10. Przerwa – czasowe ograniczenie dostępu do Indywidualnego Konta lub jego poszczególnych funkcjonalności albo ograniczenia w obsłudze Karty Klienta wynikające ze względów technicznych, przeprowadzanych konserwacji, modyfikacji, awarii lub napraw;

 11. Regulamin – niniejszy regulamin Karty Klienta.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorami Programu są Piotr Niemiec ALASKA, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6781462855) oraz Ewa Niemiec OLIMP, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6791135543).

 2. Program skierowany jest Klientów restauracji Olimp, Companeros, Bubble Bistro będących Konsumentami.

 3. Udział w Programie jest dobrowolny. Klienci nie biorący udziału w Programie mogą swobodnie nabywać usługi, jak i korzystać z innych akcji promocyjnych dostępnych w lokalach gastronomicznych Organizatorów i ich Partnerów.

 

§ 3. Obowiązywanie Programu

 1. Program obowiązuje przez czas nieokreślony.

 2. Organizator może zakończyć Program z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia w ważnych przypadkach, przez które rozumie się:

  1. likwidację przedsiębiorstwa Organizatora,

  2. zakończenie obecnego programu celem wdrożenia nowego.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Karty Klienta w przypadku gdy Uczestnik Programu wykorzystuje ją niezgodnie z Regulaminem. Przed skorzystaniem z prawa do zawieszenia Karty Klienta Organizator wezwie Uczestnika Programu do zaniechania naruszeń wyznaczając mu do tego termin.

 2. W czasie zawieszenia Karty Klubu nie jest możliwe korzystanie z uprawnień określonych w §5 ust. 2 Regulaminu. W czasie zawieszenia Karty Klubu Uczestnik Programu obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Organizatora. Organizator odwiesza Kartę Klubu niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

 3. Organizator ma prawo do wprowadzania Przerwy.

 4. O każdej planowanej Przerwie Organizator poinformuje Uczestnika Programu poprzez zamieszczenie informacji o planowanej Przerwie na stronie www.olimprest.pl oraz www.gastromallgroup.pl. Organizator może dodatkowo poinformować Uczestników Programu o planowanej Przerwie za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres poczty elektronicznej Uczestnika Programu.

 5. W przypadku wystąpienia nieplanowanej Przerwy Organizator dołoży wszelkich starań celem niezwłocznego przywrócenia funkcjonowania Programu.

 6. Uczestnik Programu może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora z wykorzystaniem danych kontaktowych określonych w §12 Regulaminu. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 4. Zasady przystąpienia do Programu

  1. Klient będący Konsumentem może przystąpić do Programu w wybranej restauracji Olimp, Companeros i Bubble Bistro.

  2. Przystąpienie do Programu polega na zapoznaniu się przez Klienta będącego Konsumentem z Regulaminem, zaakceptowaniu jego treści poprzez zalogowanie do Indywidualnego Konta w Panelu Klienta. Przystąpienie do Programu i skorzystanie z płynących z niego korzyści jest możliwe po wyrażeniu przez Klienta będącego Konsumentem zgód na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych, przesyłanie informacji handlowych oraz wykorzystywanie teleinformatycznych urządzeń końcowych w celach marketingowych. Wycofanie zgód, o których mowa w zdaniu poprzednim uznawane jest za rezygnację z uczestnictwa w Programie zgodnie z §3 ust. 9 Regulaminu.

  3. Przystępując do Programu Klient będący Konsumentem obowiązany jest podać swoje dane zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany podanych danych Uczestnik Programu obowiązany jest do ich aktualizacji z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w §12 Regulaminu.

  4. Wraz z przystąpieniem do Programu Uczestnikowi Programu zakładane jest Indywidualne Konto, do którego dostęp możliwy jest przez Panel Klienta zlokalizowany pod adresem: www.olimprest.pl.

  5. Karty Klienta zarejestrowane pod jedną nazwą w ramach rabatów specjalnych nie biorą udziału w programie lojalnościowym oraz nie mogą być zasilane elektronicznie z poziomu indywidualnego konta. Regulamin kart specjalnych określa osobna umowa.

 

§ 5. Karta Klienta

 1. Karta Klienta wydawana jest Uczestnikowi Programu przez przedstawiciela Organizatora (ekspedienta) od razu w chwili przystąpienia do Programu.

 2. Karta Klienta uprawnia Uczestnika Programu do:

 1. otrzymywania stałej zniżki w wysokości co najmniej 5% na zakupy w lokalach gastronomicznych wskazanych w ust. 5 niniejszego paragrafu, z zastrzeżeniem §6 Regulaminu;

 2. doładowania Indywidualnego Konta Uczestnika Programu środkami pieniężnymi oraz uzyskania dodatkowego rabatu, o którym mowa w §7 Regulaminu;

 3. gromadzenia Punktów za każdą zarejestrowaną na Karcie Klienta transakcję oraz do odbioru nagrody na zasadach określonych w §8 Regulaminu.

 1. Karta Klienta ważna jest bezterminowo.

 2. Karta Klienta nie jest kartą płatniczą ani instrumentem pieniądza elektronicznego.

 3. Karta Klienta akceptowana jest restauracjach Olimp Casare Ristorante, Companeros i Bubble Bistro, prowadzonych przez Organizatorów oraz w restauracjach Olimp prowadzonych przez Partnerów o ile Regulamin wyraźnie nie stanowi inaczej.

 

§ 6. Zniżki

 1. Zniżki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu przyznawane są przed zawarciem umowy sprzedaży. Warunkiem uzyskania zniżki, o której mowa w §5 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu jest okazanie Karty Klienta przy kasie lub osobie obsługującej stolik przed dokonaniem płatności.

 2. Organizator lub Partner może indywidualnie określić, jakie produkty z bieżącej oferty nie są objęte Zniżkami, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu. Informacji o produktach nie objętych Zniżkami udziela ekspedient.

 3. Zniżki, o których mowa w §5 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu przyznawane w ramach Programu nie łączą się z innymi zniżkami i promocjami. Uczestnik Programu może swobodnie wybrać korzystniejszą dla niego ofertę przed zawarciem umowy sprzedaży.

 

§ 7. Środki pieniężne na Indywidualnym Koncie

 1. Uczestnik Programu może wielokrotnie doładować swoje Indywidualne Konto środkami pieniężnymi, które następnie będą służyć do dokonywania przez Uczestnika Programu bezgotówkowych zakupów gastronomicznych wyłącznie w lokalu gastronomicznym, w którym doładowanie Indywidualnego Konta nastąpiło.

 2. Indywidualne Konto może zostać doładowane w wybranych placówkach Organizatora oraz Partnerów. Aktualna lista placówek stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 3. Indywidualne Konto może zostać doładowane przez Uczestnika Programu w formie gotówkowej lub bezgotówkowej następującymi kwotami: 100 złotych, 200 złotych albo 300 złotych.

 4. W przypadku doładowania Indywidualnego Konta środkami pieniężnymi wartość środków pieniężnych dostępnych w ramach Indywidualnego Konta zostaje automatycznie zasilona następującymi kwotami:

  1. w przypadku zasilenia kwotą 100 zł – na Indywidualnym Koncie zostaje odnotowana dostępna dla Uczestnika Programu kwota 115,00 zł;

  2. w przypadku zasilenia kwotą 200 zł – na Indywidualnym Koncie zostaje odnotowana dostępna dla Uczestnika Programu kwota 240,00 zł;

  3. w przypadku zasilenia kwotą 300 zł – na Indywidualnym Koncie zostaje odnotowana dostępna dla Uczestnika Programu kwota 375,00 zł;

 1. Doładowanie Indywidualnego Konta następuje w kasie lokali gastronomicznych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu poprzez aktywacje tych środków z użyciem Karty Klienta.

 2. Środki pieniężne zgromadzone na Indywidualnym Koncie mogą być wykorzystywane wyłącznie na zakupy gastronomiczne w lokalu, w którym doładowanie Indywidualnego Konta nastąpiło. Środki te mogą być wykorzystywane przez Uczestnika Programu do czasu ich całkowitego zużycia, jednakże nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia doładowania Indywidualnego Konta środkami pieniężnymi.

 3. Środki pieniężne zgromadzone na Indywidualnym Koncie nie podlegają wypłacie.

 4. Wykorzystanie środków pieniężnych zgromadzonych na Indywidualnym Koncie odbywa się w ten sposób, że Uczestnik Programu w przypadku chęci dokonania bezgotówkowej zapłaty za zakupy gastronomiczne dokonane w lokalu gastronomicznym, w którym doładował Indywidualne Konto z wykorzystaniem zgromadzonych na Indywidualnym Koncie środków pieniężnych, przekazuje ekspedientowi Kartę Klienta celem dokonania z jej wykorzystaniem płatności. W takim przypadku wartość środków pieniężnych zgromadzonych na Indywidualnym Koncie zostanie pomniejszona o wartość regulowanego przez Uczestnika Programu rachunku.

 5. Środki pieniężne zgromadzone na Indywidualnym Koncie można wykorzystać na wszystkie produkty gastronomiczne dostępne w ofercie lokalu gastronomicznego, w którym nastąpiło doładowanie Indywidualnego Konta, z wyjątkiem napojów ciepłych i zimnych oraz produktów z kiosku.

 6. W przypadku regulowania należności za zakupy gastronomiczne z wykorzystaniem środków pieniężnych zgromadzonych na Indywidualnym Koncie Uczestnikowi Programu nie przysługuje rabat, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu, jak również inne rabaty i promocje przyjęte przez Organizatora. Uczestnik Programu przed uregulowaniem płatności za rachunek samodzielnie decyduje czy korzysta z rabatu, o którym mowa w §5 ust. 2 pkt 1-2 Regulaminu, bądź innego rabatu lub promocji czy wykorzystuje środki pieniężne zgromadzone na Indywidualnym Koncie.

 

§ 8. Punkty za transakcje oraz nagrody

 1. Uczestnikowi Programu dokonującemu zakupów w należących do Organizatorów restauracjach Olimp, Companeros i Bubble Bistro zlokalizowanych na terenie Krakowa, Katowic oraz w Centrum Handlowym Factory w Modlniczce przyznawane są Punkty.

 2. Punkty przyznawane są Uczestnikowi Programu zgodnie z następującym przelicznikiem:

  1. 5 złotych wartości sprzedaży produktów gastronomicznych = 1 Punkt.

 3. Po zawarciu umowy sprzedaży produktów gastronomicznych i przekazaniu ekspedientowi Karty Klienta Organizator odnotowuje zwiększenie liczby Punktów przypisanych do danego Uczestnika Programu w jego Indywidualnym Koncie. Klient może w dowolnie wybranym przez siebie momencie samodzielnie sprawdzać liczbę posiadanych Punktów logując się do Indywidualnego Konta, bądź uzyskiwać informacje o liczbie posiadanych Punktów kontaktując się z Organizatorem na adres wskazany w §12 Regulaminu.

 4. Punkty gromadzone są na Indywidualnym Koncie.

 5. Zgromadzone przez Uczestnika Programu Punkty mogą być wymieniane wyłącznie na nagrody za 1 grosz.

 6. Aktualny katalog nagród dostępny jest po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta. Nagrody wskazane w katalogu nagród dostępne są do wyczerpania zapasów. Katalog nagród ulega sezonowej zmianie.

 7. Wydanie nagrody następuje w lokalu gastronomicznych wskazanym w katalogu nagród, po okazaniu Karty Klienta przedstawicielowi Organizatora.

 8. W przypadku awarii systemu, awarii sprzętu lub programu, przerwy w dostawie Internetu oraz przyczyn niezależnych od Organizatora, mogących stanowić przeszkodę w wydaniu nagrody w czasie i miejscu wybranym przez Uczestnika Programu, nagroda zostanie wydana w terminie późniejszym określonym przez Organizatora. W takim przypadku, w związku z niedogodnościami Organizator może przyznać Uczestnikowi Programu dodatkową symboliczną nagrodę.

 9. Wypłata równowartości Punktów lub nagrody w gotówce jest niemożliwa.

 

§ 9. Postępowanie w przypadku zniszczenia albo zagubienia Karty Klienta

 1. W przypadku zgubienia albo zniszczenia Karty Klienta Uczestnik Programu może otrzymać nową Kartę Klienta.

 2. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty Klienta, która została doładowana środkami pieniężnymi zgodnie z §7 Regulaminu Uczestnik Programu, który posiada aktywne Indywidualne Konto, może zgłosić się do lokalu gastronomicznego, w którym doładował Kartę Klienta z prośbą o wyrobienie nowej Karty Klienta. Po okazaniu dowodu osobistego potwierdzającego imię i nazwisko, na które została wydana Karta Klienta, przedstawiciel Organizatora (ekspedient) wyda nową Kartę Klienta z wartością doładowania jaka widniała na zgubionej lub zniszczonej Karcie Klienta.

 3. Wydanie nowej Karty Klienta nie wiąże się z utratą uprzednio zgromadzonych Punktów.

 4. Wydanie nowej Karty Klienta każdorazowo następuje po ponownym uzupełnieniu danych w formularzu przystąpienia do Programu.

 

§ 10. Reklamacje

 1. Uczestnik Programu uprawniony jest do składania Organizatorom reklamacji dotyczących Programu.

 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej albo w formie pisemnej na adresy wskazane w §12 Regulaminu.

 3. Reklamacja powinna określać dane Uczestnika Programu składającego reklamację: imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz opis reklamacji.

 4. Organizatorzy rozpoznają reklamację i przesyłają odpowiedź w drodze wiadomości elektronicznej na adres wskazany w treści reklamacji w terminie do 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

§ 11. Zasady pozasądowego rozwiązywania sporów

 1. Uczestnikowi Programu po zakończeniu procedury reklamacyjnej, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji jest dobrowolny co oznacza, że obie strony muszą wyrazić na niego zgodę.

 2. Uczestnik Programu może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania jego indywidualnego sporu z przedsiębiorcą, korzystając z z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów www.federacja-konsumentow.org.pl

 3. Uczestnik Programu posiada następujące możliwości pozasądowego rozwiązywania sporów:

  1. zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php);

  2. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

 1. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z wykazem rodzaju spraw znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl

 

§ 12. Dane kontaktowe

Dane kontaktowe Organizatorów:

 1. adres poczty elektronicznej: kartaklienta@olimprest.pl

 2. adres poczty tradycyjnej: ALASKA Piotr Niemiec ul. Przykopy 5, 30-612 Kraków

 

§ 13. Dane osobowe

  1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (dalej: Dane Osobowe).

  2. Współadministratorami Danych Osobowych Uczestnika Programu są organizatorzy programu Karty Klienta Piotr Niemiec ALASKA, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6781462855) oraz Ewa Niemiec Olimp, ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (NIP: 6791135543), dane kontaktowe: ul. gen. Józefa Kustronia 60, 30-433 Kraków (dalej: Współadministratorzy).

  3. Dane Osobowe Uczestników Programu przetwarzane są przez Współadministratorów:

 1. w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy (realizacji programu Karty Klienta) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO);

 2. w celu wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Współadministratorach Danych Osobowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

 3. w celu wskazanym w treści udzielonej przez Uczestnika Programu dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu produktów lub usług Administratora po wygaśnięciu zwartej umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

 4. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Współadministratorów Danych Osobowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzenia działalności oraz marketingu bezpośredniego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  1. Współadministratorzy mogą przekazywać dane osobowe Uczestnika Programy innym podmiotom (odbiorcom danych) będącym dostawcami usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcami usług IT, e-mail marketingu oraz Partnerom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy zawartej z Administratorem i tylko zgodnie z jego poleceniami. Podmioty te mogą działać w Polsce lub krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

  2. Dane Osobowe Uczestnika Programu będą przechowywane przez okres trwania programu Karty Klienta albo przez okres udziału Uczestnika Programu w tym programie oraz po jego zakończeniu w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Współadministratorach Danych Osobowych, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia udzielonej przez Uczestnika Programu zgody, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - do czasu zgłoszenia przez przez Uczestnika Programu sprzeciwu.

  3. Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto Uczestnik Programu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W celu realizacji tych praw Uczestnik Programy w każdym czasie może skontaktować się z dowolnie wybranym przez siebie Współadministratorem korzystając z danych kontaktowych wskazanych w §10 Regulaminu.

  4. Podanie przez Uczestnika Danych Osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu przystąpienia do programu Karty Klienta i realizacji jego zasad – niezbędne. Odmowa podania Danych Osobowych, wskazanych w formularzu jest równoznaczna z nieobjęciem zainteresowanego programem Karty Klienta.

  5. Dane Osobowe Uczestnika Programu mogą być przetwarzane w sposób niezautomatyzowany jak i zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, które będzie polegało na przesyłaniu Ci zindywidualizowanej oferty tj. zaproponowaniu produktów lub usług, które będą najlepiej dopasowane do Ciebie, jednakże decyzja wiążąca nie będzie zautomatyzowana.

 

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do Programu Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:

  1. zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu;

  2. zmiany infrastruktury informatycznej służącego do obsługi Programu mającej wpływ na zasady Programu określone w Regulaminie;

  3. zmian prawnych lub organizacyjnych Organizatora mających wpływ na zasady Programu określone w Regulaminie.

Zmieniony regulamin wiąże Uczestnika Programu, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punkty oraz nagrody.